00 INICI

01 QUI SOM

02 SERVEIS PROFESSIONALS

0201 Obra

0202 Projectes

0203 Cèdules d’habitabilitat

0204 Valoracions i taxacions

0205 Dictamens pericials

0206 Informes tècnics i certificats

0207 Assessorament tècnic

0208 Test aluminós

 

... Cèdules d’habitabilitat continuació

 

Descripció

La cèdula és el document que acredita que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa que siguin fixats per reglament.

 

És imprescindible tenir aquesta cèdula per poder donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat i gas, i per a vendre o llogar un habitatge.

 

Quina durada té ?

La cèdula d'habitabilitat caduca als 15 anys de ser atorgada. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.

 

També cal disposar de la cèdula, actualitzada i prèviament a l’ocupació de l’habitatge, quan aquest hagi sofert modificacions en la superfície útil o s’hagin alterat les condicions d’habitabilitat.

 

Com s’obté ?

Cal que un tècnic (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) us faciliti la sol·licitud i s'encarregui de certificar l'habitabilitat de l'habitatge per mitjà d'un certificat d'habitabilitat, visat pel col·legi professional corresponent, en el qual s'expressi que l'habitatge té el nivell d'habitabilitat objectiva per poder atorgar-se la cèdula d'habitabilitat.(pot visar-lo per internet o presencialment)

 

Informe per a la transmissió d’habitatge usat

Quan l’habitatge inspeccionat, amb l’objectiu d’obtenir la Cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat per fer una transmissió o cessió d’ús, no compleixi les condicions d’habitabilitat i qualitat exigides legalment, com a tècnics competents podem complimentar i signar, a petició del propietari, l’Informe per a la transmissió d’habitatge usat, sempre que es constati la condició registral i/o administrativa com a habitatge i que l’habitatge pugui obtenir la cèdula d’habitabilitat desprès de l’execució de les obres de rehabilitació pertinents per adequar-lo a la normativa.

 

Tal com succeeix amb el Certificat d’habitabilitat per obtenir la Cèdula d’habitabilitat, l’Informe per a la transmissió d’habitatge usat es visa al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

 

La inspecció de l’habitatge, redacció i visat de l’informe té un cost de 75,00 € IVA INCLÒS.

- Cèdules d’habitabilitat

- Taxacions i valoracions

- Projectes de reformes

- Direcció d’obra + coord. seguretat

- Test aluminós

- Informe per transmissió d’immobles

- Peritatges i contraperitatges

- Certificat per obra nova

- Assessorament tècnic

Illa 41 Local  08202 Sabadell

Telèfon i fax: 937 275 874 Mòbil: 617 446 190

adm@arkitecnixcreatius.com

> Sol·licitar <

Xavier Caparros Garcia

Arquitecte Tècnic i Perit  IRD

 

 

Juan Pedro Liébana Olmo

Arquitecte Tècnic

 

 

Estudi d’arquitectura tècnica

Serveis professionals a l’edificació

Català - Castellano

@arktcxcreatius

Follow @arktcxcreatius

04 SOL·LICITAR SERVEIS

05 CONTACTE

03 TREBALLS DESTACATS

 

0209 Certificació energètica