Obra

 

Realitzem direccions d’obra tant en obres de tècnic únic (direcció d’obra ) com en obres amb dos tècnics, ( direcció d’execució material amb presència d’arquitecte i arquitecte tècnic ). En l’execució de l’obra aportem la nostra experiència en aquest procés, comprovem rigorosament la correcta execució del projecte realitzat, sobre tot en la fase d’estructura amb augment de la freqüència en visita d’obra.

 

La nostra dilatada experiència com a perits d’asseguradora ens ha permès veure gran quantitat de patologies de la construcció que tenen com a causa una mala execució i col·locació en obra de materials i sistemes.

 

Així doncs  dediquem especial atenció a l’execució de la correcta impermeabilització i correcta aplicació dels sistemes que en ella intervenen. L’aïllament tèrmic i acústic col·locats de forma adequada i no deixant ponts tèrmics formen part del nostre llistat de comprovacions.  Controlem la  correcta aplicació i fixació dels materials de revestiment interiors i exteriors, amb l’elecció del material que el fabricant recomana.

 

Dins de la direcció d’obra realitzem també els treballs de control de qualitat segons el CTE, indicant els assaigs que per normativa corresponen, així com el control documental requerit en la recepció dels materials i els processos d’obra.

Illa 41 Local  08202 Sabadell

Telèfon i fax: 937 275 874 Mòbil: 617 446 190

adm@arkitecnixcreatius.com

- Cèdules d’habitabilitat

- Taxacions i valoracions

- Projectes de reformes

- Direcció d’obra + coord. seguretat

- Test aluminós

- Informe per transmissió d’immobles

- Peritatges i contraperitatges

- Certificat per obra nova

- Assessorament tècnic

00 INICI

01 QUI SOM

02 SERVEIS PROFESSIONALS

0201 Obra

0202 Projectes

0203 Cèdules d’habitabilitat

0204 Valoracions i taxacions

0205 Dictàmens pericials

0206 Informes tècnics i certificats

0207 Assessorament tècnic

0208 Test aluminós

Xavier Caparros Garcia

Arquitecte Tècnic i Perit  IRD

 

 

Juan Pedro Liébana Olmo

Arquitecte Tècnic

 

 

Estudi d’arquitectura tècnica

Serveis professionals a l’edificació

Català - Castellano

@arktcxcreatius

Follow @arktcxcreatius

04 SOL·LICITAR SERVEIS

05 CONTACTE

03 TREBALLS DESTACATS

 

0209 Certificació energètica